Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Mobile Factory S.A., z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, w trybie postanowień zgodnie z Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538) o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o kupnie akcji przez podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Zawiadomienie złożone zostało przez Pana Roberta Krassowskiego, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz jednocześnie Prezesa Zarządu Alkor Trade Sp. z o.o. („Akcjonariusz”).

Akcjonariusz informuje o transakcji na akcjach Emitenta w postaci dokonania kupna 76.000 (słownie: siedemdziesięciu sześciu tysięcy) akcji poza rynkiem zorganizowanym, w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej dnia 15 lutego 2013 r. Cena umowna wyniosła 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) za akcję.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu