Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od osoby zarządzającej, Prezesa Zarządu, Pana Radosława Paklikowskiego („Akcjonariusz”) o zbyciu przez niego akcji Emitenta.

Transakcja nastąpiła poza rynkiem regulowanym w wyniku zawarcia 15.02.2013 r. umowy cywilnoprawnej. Akcjonariusz zawiadomił, iż transakcja dotyczyła pakietu 100.000 (stu tysięcy) akcji Emitenta, cena umowna wynosiła 0,34zł za akcję.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu