Dwie istotne umowy z firmą z sektora IT

W dniu 18 lutego 2015 roku spółka otrzymała podpisane dwie umowy ramowe zawarte z podmiotem z branży IT – producentem oprogramowania dla firm, przedsiębiorstw i urzędów państwowych. Nasz nowy partner biznesowy od ponad 25 lat zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi (urzędy pracy, biura powiatowe i in.). Firma ma w dorobku kompletny zintegrowany system informatyczny umożliwiający w sposób kompleksowy prowadzenie biznesu oraz system umożliwiają bieżącą i chronologiczną rejestrację operacji gospodarczych przedsiębiorstwa (CRM, controlling, analiza ekonomiczna, system księgowo-finansowy, obsługa kadr, płac i środków trwałych i in.).

Przedmiotem parafowanych Umów w szczególności jest:

  • świadczenie usług doradztwa i pośrednictwa w pozyskaniu kapitału na rzecz kontrahenta w kwocie ok. 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
  • rozbudowa portfela zleceń kontrahenta i organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi,
  • reprezentowanie kontrahenta przed podmiotami zainteresowanymi dofinansowaniem,
  • doradztwo związane z pozyskaniem kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji oraz upublicznienia podmiotu,
  • analizy i konsultacje w zakresie marketingu internetowego i promocji produktów,
  • opracowania i analizy przekrojowe w zakresie badań rynkowych.

Umowy zostały podpisane na czas nieokreślony. Każda ze stron może jedną z nich lub obie łącznie rozwiązać w drodze oświadczenia pisemnego złożonego drugiej stronie. W przypadku rozwiązania Umowy przez Grupę MBF przed dniem jej ukończenia Spółce nie przysługuje wynagrodzenie. Strony solidarnie zobowiązały się do nieudostępniania informacji o szczegółowej treści Umów oraz danych uzyskanych w związku z jej wykonywaniem, z wyjątkiem informacji, których ujawnienie wymagane jest przepisami prawa.

Łączne wynagrodzenie z tytułu obydwu Umów wynosi: 602.700,00 zł (sześćset dwa tysiące siedemset złotych) brutto. Umowy zostaną rozliczone do końca I kwartału 2015 roku. Strony nie wykluczają dalszej współpracy i zleceń dla spółki w oparciu o przedmiotowe Umowy. Mamy nadzieję, że współpraca z naszym nowym partnerem biznesowym zostanie wydłużona na kolejne miesiące. Co ważne – nie wykluczamy też osobistego zaangażowania kapitałowego w podmiot, włącznie z włączeniem go do struktury Grupy Kapitałowej MBF. O stosownych decyzjach oraz parametrach ewentualnej inwestycji będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej lub w formie raportu bieżącego EBI.