Dotacje UE

Projekt „Profesjonalne wsparcie doradcze dla MBF GROUP S.A. w pozyskaniu kapitału i inwestorów”

Numer umowy: UDA-POIR.03.01.05-14-0001/17-00
Całkowita wartość projektu: 222.830,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 181.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 45,30%

Celem projektu była emisja nowej serii akcji Spółki i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect w celu pozyskania kapitału. Projekt obejmował pozyskanie przez Spółkę specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez wykfalifikowany i uprawniony do tego podmiot, związanych z opracowaniem dokumentacji w celu pozyskania inwestorów i dokapitalizowania Spółki. W ramach jego wdrożenia opracowano osiem dokumentów: raport due-diligence, wycena spółki, dokument informacyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska, dokument ofertowy, procedura obiegu informacji poufnych oraz polityka informacyjna. Komplet dokumentacji posłużył do przeprowadzenia emisji i sprzedaży akcji w trybie oferty prywatnej.

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału
podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock