Decyzja RN w sprawie wyboru audytora

Zarząd MBF Group S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza działając w oparciu o postanowienia § 13 ust. 15 pkt 7) Statutu Spółki, Uchwałą nr 1 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania firmie: „POL-TAX” Sp. z o.o., tj. podmiotowi wpisanemu na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem ewidencyjnym 2695.