Shrnutí rekordně úspěšného pololetí společnosti MBF Group SA

První polovinu letošního roku lze z historického hlediska považovat za nejlepší období pro společnost. Finanční výsledek za druhé čtvrtletí letošního roku představuje skokový nárůst příjmů jak na samostatné, tak na konsolidované bázi. Jak jsme již vícekrát psali, zvláštní povaha našeho podnikání znamená, že finanční výsledek se projeví až na samém konci, kdy je transakce uzavřena a vypořádána nebo je zboží fyzicky dodáno konečnému zákazníkovi. Nyní začínáme shromažďovat konkrétní výsledky této práce. Děkujeme všem, kteří v nás měli důvěru a nyní si mohou být jisti přijatými rozhodnutími.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku však společnost zaznamenala významné úspěchy, pokud jde o silný růst tržeb společnosti, které mají vnitřní souvislost s předchozími měsíci, kdy Emitent vedl intenzivní jednání, diskuse a konzultace ohledně uzavírání smluv na kuchyňské oleje, močovinu, uhlí a naftu. Přesto neustále rozšiřujeme naši nabídku a zprostředkovatelské služby a doufáme, že v blízké budoucnosti uzavřeme další smlouvy s výrobci a společnostmi v potravinářském (cukr a další produkty) a zemědělském (obiloviny, semena, oleje atd.) sektoru.

Neméně důležité pro život společnosti bylo dokončení jednání s kapitálovým fondem ze Spojených arabských emirátů. Podpis dohody by mohl mít velký pozitivní význam pro další roky fungování skupiny MBF SA. Jak bylo uvedeno výše, finanční výsledek za II představuje skok v oblasti příjmů jak na individuálním, tak na konsolidovaném základě. Jak jsme již vícekrát psali, zvláštní povaha našeho podnikání znamená, že finanční výsledek je vidět až na samém konci, kdy je konkrétní transakce uzavřena a vypořádána nebo je zboží fyzicky dodáno konečnému zákazníkovi. A nyní začínáme sklízet konkrétní výsledky této práce.

Na samostatné bázi jsme zaznamenali tržby společnosti ve výši 2 962 558 PLN (!) (oproti 20 127 PLN v předchozím roce). Provozní náklady činily 1 147 087 PLN, ale v tomto případě musíme upozornit na velmi důležitý prvek této položky, neboť v ní nejsou zahrnuty všechny náklady související s běžnými výnosy, neboť velká část se objevila až na začátku července, tedy de facto ve 3. čtvrtletí (velmi důležitá věc při posuzování konečného výsledku za 1. pololetí). Čtvrtletí skončilo ziskem před zdaněním ve výši 1 811 965 liber a kumulovaným ziskem 1 586 243 liber. Došlo také k prudkému nárůstu bilanční sumy ze 7 563 430 PLN na 13 345 078 PLN, který je tvořen zvýšenými hodnotami v položkách pohledávek a závazků (tj. vypořádání zakázek v průběhu dodávky a realizace). Vzhledem k dosaženému výsledku stojí za zmínku i nárůst vlastního kapitálu na konci období, který nyní činí 7 738 038 PLN (oproti 5 972 252 PLN v předchozím roce).

Finanční výsledek mateřské společnosti je v převážné míře odpovědný za konsolidovaný výsledek. Kumulativně po 2. čtvrtletí dosáhly konsolidované tržby výše 2 979 343 PLN oproti 48 146 PLN o rok dříve. Konsolidovaný zisk před zdaněním naopak činil 1 736 826 PLN oproti ztrátě 230 343 PLN o rok dříve. Konsolidovaná bilanční suma vzrostla z loňských 8 925 219 na 15 231 907 po druhém čtvrtletí letošního roku.

Střetem v činnosti společnosti bylo odmítnutí výroku auditora. Naše hodnocení práce auditora jsme zahrnuli do hlavní části výroční zprávy a v rozšířené podobě do informací poskytnutých Polské agentuře pro dohled nad auditem a nehodláme se k němu vracet. Odmítnutí vydat stanovisko, o kterém jsme se dozvěděli chvíli před uplynutím lhůty pro zveřejnění výroční zprávy, mělo za následek pozastavení obchodování s akciemi na trhu NewConnect.

Představenstvo Emitenta je toho názoru, že předložení zprávy o auditu, která obsahuje odmítnutí vydat výrok (velmi přesně vysvětlené a popsané) – bez ohledu na postoj Emitenta k odmítnutí vydat výrok – představuje a obsahuje pravdivý, věrný a úplný obraz zprávy o auditu. Zpráva navíc umožňuje investorům posoudit dopad poskytnutých informací na hospodářskou, majetkovou a finanční situaci emitenta nebo na cenu či hodnotu kótovaných cenných papírů. Na základě zprávy auditora spolu s příslušným komentářem představenstva a dozorčí rady mohou investoři a akcionáři sami posoudit aktuální situaci a následně na ni reagovat prodejem nebo nákupem akcií, případně upuštěním od prodeje nebo nákupu akcií. Burza bohužel nesdílela náš názor a potvrdila usnesení o pozastavení.

Pokud jde o umístění naší společnosti na dvojí fixaci, pokud na ní zůstaneme, bude to pro nás ze strany WSE nepochopitelné. Dostali jsme se tam, protože odmítli vydat stanovisko. Nyní bude vydáno stanovisko, takže důvod zmizí. Pokud se hned nevrátíme k nepřetržitému obchodování, ukáže se pouze, že jsme možná nic nezveřejnili (jak to udělaly jiné chytré společnosti). Jediné, co by se nám stalo, by bylo pozastavení a po zveřejnění pozastavení. Ukázali jsme vše, co máme, aniž bychom to skrývali – zatím kvůli tomu trpíme, a není to ani tak společnost, kdo trpí, protože máme nejlepší rok v historii, ale akcionáři.

Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti zůstal v platnosti závazek společnosti okamžitě revidovat účetní závěrku za rok 2022 za účelem jejího přezkoumání nezávislým auditorem a následného schválení valnou hromadou. Emitent vypověděl smlouvu s předchozím auditorem a okamžitě uzavřel smlouvu o auditu s novou auditorskou společností. Tentokrát je spolupráce na nejvyšší možné úrovni. Očekáváme, že revizi výroční zprávy zveřejníme v 37. týdnu tohoto roku. Představenstvo Společnosti nabízí plnou připravenost a má k dispozici kompletní dokumentaci a vysvětlení k přezkoumání účetnictví Emitenta.

 

Zdroj: Business Radar

 


 

Aktualizace: 27.09.2023:

Na základě dotazů, které akcionáři vznesli na společnost, zveřejňuje představenstvo stav prací na výroční zprávě a výrok nezávislého auditora.

Představenstvo Emitenta oznamuje, že na začátku tohoto měsíce dokončilo zveřejňování všech informací, vysvětlení a dokumentů. Práce na samostatné výroční zprávě a její schválení byly dokončeny. V současné době se pracuje na konečných detailech a provádějí se konečné úpravy konsolidované výroční zprávy. Vyhlášení a stanovení termínu úplného dokončení prací bohužel přesahuje naše pravomoci a povinnosti. Objektivní prodloužení doby trvání testu je zároveň ovlivněno tím, že se jedná o opakovaný test, což jej činí ještě podrobnějším, složitějším a přísnějším.

Představenstvo zároveň zdůrazňuje vysokou kvalitu a kulturu spolupráce mezi Společností a auditorskou firmou a účetní kanceláří, která je zcela odlišná od praxe předchozího auditu, včetně aktuálních termínů provedení auditu. Představenstvo společnosti nabízí plnou připravenost a má k dispozici kompletní dokumentaci a vysvětlení k probíhajícím pracím na zprávách průběžně.