Rámcová smlouva na dodávky nafty EN590 do přístavu na Ukrajině!

Společnost MBF Group SA obdržela zpětně podepsanou rámcovou smlouvu o spolupráci na dodávky motorové nafty EN590 (dále jen „smlouva“). Dohoda byla podepsána se subjektem se sídlem na Ukrajině, který je rovněž stranou ochotnou nakupovat kapalná paliva za podmínek navržených společností.

Současně bychom Vás rádi informovali, že Dohoda stanoví rámec spolupráce mezi smluvními stranami, přičemž společným cílem je smluvní zajištění a fyzické dodání kapalných paliv(motorové nafty EN590) smluvní straně. Podle dohody a vůle kupujícího budou dodávky kapalných paliv prováděny čluny do přístavu Reni na Ukrajině, kde se nachází logistické zázemí dodavatele. O každém uzavření a doručení smlouvy bude společnost informovat prostřednictvím burzovních oznámení s klíčovými informacemi, které neporušují dohodu o důvěrnosti a obchodním tajemství. Společnost bude společně se subjektem konsorcia usilovat o co nejrychlejší zavedení logistických opatření pro dodávky a příjem paliva do přístavu Reni na Ukrajině.

Uvedená dohoda byla uzavřena na dobu neurčitou. Každá strana je oprávněna ji vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc s účinností ke konci kalendářního měsíce. Ostatní podmínky dohody se neodchylují od obecně platných norem.

Uzavření výše uvedené dohody se může stát velkým milníkem ve vývoji a budoucnosti společnosti a uzavření dalších obchodních smluv jako zprostředkovatele.