Polsko a Evropa: řepkový olej | Analýza a trh | Výhled

Řepkový olej jako cenná surovina pro kuchyňský a potravinářský průmysl hraje klíčovou roli na evropských trzích, zejména v Polsku a v celé Evropě. Při pohledu na výhled trhu v roce 2024 analýza zdůrazňuje nejen význam výroby, vývozu a dovozu, ale také dynamiku mezinárodní konkurence a závislosti. Převládající geopolitická situace a vztahy mezi Polskem, Evropskou unií, Ukrajinou, Běloruskem, Ruskem… nejsou bez významu.

To samé platí o nerafinovaném oleji, který se hojně využívá v potravinářském průmyslu k výrobě potravin, ve farmaceutickém průmyslu k výrobě kosmetiky a potravinových doplňků a jako surovina pro výrobu biopaliv, čímž uspokojuje různé zdravotní, výživové a ekologické potřeby. Díky svým přirozeným nutričním vlastnostem je výrobci ceněna jako složka vysoce kvalitních výrobků, zatímco její nedostatečná rafinace může ovlivnit intenzitu chuti a vůně, stejně jako její nutriční hodnotu.

Rafinovaný řepkový olej

Evropa, která je velkým dovozcem i vývozcem, vykazuje stabilitu obchodu s řepkovým olejem. Dovoz dosahuje přibližně 1 milionu tun ročně, přičemž hlavními dovozci jsou Německo, Nizozemsko a Spojené království. Na Německo připadá přibližně 30 % dovozu, zatímco Francie a Polsko hrají důležitou roli jako vývozci a podílejí se na vývozu více než 20 %. Evropa jako celek vyváží přibližně 5 milionů tun ročně, čímž si udržuje pozici největšího světového vývozce řepkového oleje.V Polsku je situace na trhu stejně působivá. Země je nejen největším producentem řepkového oleje v Evropě, ale také druhým největším na světě. Produkce v roce 2023 dosáhla přibližně 6 milionů tun, což pokryje až 80 % domácí poptávky.

Zbytek se dováží, především z Německa, České republiky a Ukrajiny. Polsko také ve velkém vyváží, produkuje přibližně 4 miliony tun ročně, což z něj činí světového lídra na trhu s řepkovým olejem. Hlavními spotřebiteli polského řepkového oleje jsou Německo, Nizozemsko a Spojené království. Z analýzy těchto údajů vyplývá, že Polsko a Evropa si udržují dominantní postavení na světovém trhu s řepkovým olejem.

Polsko vyniká zejména jako výrobní a exportní velmoc, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje globální dynamiku tohoto odvětví. Hodnota této suroviny pro hospodářství a potravinový řetězec je nepopiratelná a stabilita a udržitelnost tohoto trhu jsou i nadále klíčem k jeho dalšímu úspěchu a růstu.Hodnota trhu s řepkovým olejem v Evropě a Polsku je značná. Odhaduje se, že evropský trh má hodnotu přibližně 10 miliard EUR ročně, zatímco polský trh dosahuje přibližně 10 miliard PLN ročně. Tato čísla odrážejí význam této suroviny pro hospodářství regionu, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Přestože je objem trhu impozantní, Polsko se potýká s problémem deficitu obchodu s řepkovým olejem. V roce 2023 tento deficit dosáhne přibližně 2 miliard PLN. Očekává se, že tento schodek se v roce 2024 sníží, a to zejména v důsledku poklesu dovozu z Ukrajiny. Tato změna může ovlivnit obchodní bilanci Polska a přispět k vyrovnanější situaci na trhu s řepkovým olejem.

Objemově dosahuje evropský trh s řepkovým olejem přibližně 6 milionů tun ročně, zatímco polský trh se odhaduje na přibližně 7 milionů tun ročně. Tyto údaje potvrzují dominantní postavení Polska jako klíčového producenta a vývozce této suroviny v regionu.

 • V Polsku se hodnota trhu s rafinovaným olejem odhaduje na přibližně 8 miliard PLN ro čně, což potvrzuje význam této suroviny pro domácí ekonomiku. Polsko má v Evropě vedoucí postavení jak v produkci, tak ve spotřebě, neboť produkuje přibližně 80 % rafinovaného oleje spotřebovaného v zemi. Přesto země dováží přibližně 20 % svých potřeb, zejména z Německa, České republiky a Ukrajiny. Polsko rovněž vyváží rafinovanou ropu, zejména do Německa, Nizozemska a Spojeného království, což potvrzuje jeho postavení na evropském trhu.
 • V evropském měřítku dosahuje hodnota trhu s rafinovanou ropou přibližně 50 miliard eur ro čně, přičemž Evropa je největším světovým producentem a spotřebitelem této suroviny. Více než 70 % rafinovaného oleje spotřebovaného v Evropě se vyrábí v tuzemsku a zbytek se dováží, především z Asie. Evropa je však také aktivním vývozcem, zejména do asijských zemí.
 • Celosvětová hodnota světového trhu s rafinovanou ropou se pohybuje kolem 200 miliard dolarů ročně, přičemž Asie je největším světovým trhem s touto komoditou. Hlavními dovozci jsou Čína, Indie a Japonsko, zatímco hlavními vývozci Singapur, Malajsie a Indonésie, což poukazuje na význam asijského regionu pro světový obchod s rafinovanou ropou.

Řepkový olej hraje klíčovou roli v polském zemědělství a průmyslu, neboť je důležitou surovinou pro výrobu potravin i biopaliv. Polsko, které je lídrem v produkci řepkového semene v Evropě a druhým na světě, má významný podíl na světovém trhu s řepkovým olejem. Přítomnost různých rizikových faktorů však může ovlivnit stabilitu odvětví a vyžaduje neustálé sledování a vhodné řízení. Tento článek se zabývá hlavními aspekty výroby, hrozbami a výzvami, kterým čelí polský trh s řepkovým olejem.

 • Polsko je předním producentem řepkového semene v Evropě a celosvětovým hráčem v této oblasti, v roce 2023 ho vyprodukuje přibližně 10 milionů tun.
 • Z řepky se vyrábí řepkový olej, krmiva a biopaliva, což je důležitá součást polského zemědělsko-průmyslového odvětví.
 • Hlavní hrozbou pro polský trh s řepkovým olejem je současná válka na Ukrajině. Ukrajina je významným dovozcem polského řepkového oleje a eskalace konfliktu by mohla vést k poklesu poptávky a snížení cen na trhu.
 • Dalším rizikovým faktorem je rostoucí konkurence ze strany dalších velkých producentů řepkového oleje, jako je Kanada a Čína, která může mít negativní dopad na polské producenty prostřednictvím cenového tlaku a soutěže o trhy.

Tváří v tvář těmto výzvám je klíčovým úkolem polského odvětví řepkového oleje sledovat situaci na trhu a přijmout vhodná opatření k minimalizaci možných negativních dopadů a zajištění stability tohoto odvětví v Polsku. Polští výrobci mohou díky udržitelnému přístupu k výrobě, technologickým inovacím a hledání nových trhů čelit hrozbám a využít příležitostí k rozvoji tohoto důležitého segmentu hospodářství.

Nerafinovaný řepkový olej

Technický řepkový olej je důležitou surovinou v potravinářském a palivářském průmyslu a hraje důležitou roli na evropských trzích, zejména v Polsku. Analýza trhu pro rok 2024 osvětluje dynamiku výroby, obchodu a výzvy, kterým toto odvětví čelí.

Evropská perspektiva:

 • Dovoz: Evropa dováží poměrně malé množství nerafinovaného řepkového oleje, které se odhaduje na přibližně 0,5 milionu tun ročně. Hlavními dovozci jsou Německo, Nizozemsko a Francie, přičemž Německo je na prvním místě s přibližně 30 % dovozu.
 • Vývoz: Evropa vyváží přibližně 2 miliony tun nerafinovaného řepkového oleje ročně, a to především do asijských zemí, jako je Čína, Japonsko a Jižní Korea. Největšími vývozci jsou Německo a Francie, na třetím místě je Polsko, které vyváží přibližně 20 % své produkce.

Polská perspektiva:

 • Produkce: Polsko je jedním z hlavních producentů nerafinovaného řepkového oleje v Evropě, produkuje přibližně 1 milion tun ročně. Tato surovina se používá jak na domácím trhu s potravinami, tak při výrobě biopaliv.
 • Dovoz: Polsko dováží poměrně malé množství nerafinovaného řepkového oleje, zejména z Německa, České republiky a Ukrajiny. Pokles dovozu z Ukrajiny by však mohl ovlivnit obchodní bilanci Polska.
 • Vývoz: Polsko vyváží přibližně 0,5 milionu tun nerafinovaného řepkového oleje ročně, především do asijských zemí. Hlavními odběrateli polského řepkového oleje jsou Německo, Nizozemsko a Spojené království.

Hodnota, účet a objem:

 • Hodnota evropského trhu s nerafinovaným řepkovým olejem se odhaduje na přibližně 2 miliardy EUR ročně, přičemž polský trh má hodnotu přibližně 2 miliardy PLN ročně.
 • Obchodní bilance Polska s nerafinovaným řepkovým olejem je mírně záporná a v roce 2023 dosáhne schodku přibližně 0,1 miliardy PLN. Očekává se, že pokles dovozu z Ukrajiny by mohl snížit schodek v roce 2024.
 • Objem trhu s nerafinovaným řepkovým olejem v Evropě se odhaduje na přibližně 3 miliony tun ročně, přičemž polský trh představuje přibližně 1,2 milionu tun ročně.

Hlavní hrozbou pro polský trh s nerafinovaným řepkovým olejem je válka na Ukrajině, která může ovlivnit poptávku a ceny. Kromě toho představuje pro polské výrobce další výzvu rostoucí konkurence ze strany jiných výrobců, jako je Kanada a Čína.Souhrnně lze říci, že trh s nerafinovaným řepkovým olejem v Polsku a Evropě je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, i když relativně malým.

Polsko má jako výrobce a vývozce této komodity silné základy, ale musí čelit výzvám spojeným se situací na Ukrajině a rostoucí konkurencí. Klíčem k budoucímu růstu bude sledování vývoje na trhu a přijímání vhodných opatření k řešení rizik a využití příležitostí k růstu v tomto segmentu ekonomiky.

Rafinovaný a nerafinovaný řepkový olej: analýza a shrnutí

Trh s řepkovým olejem, rafinovaným i nerafinovaným, hraje v Polsku a Evropě klíčovou roli, neboť je důležitou součástí kuchyňského a potravinářského průmyslu. Polsko je jedním z největších producentů a vývozců řepkového oleje, což mu zajišťuje významné postavení na světovém trhu s řepkou. Hodnota trhu s řepkovým olejem v Polsku a v Evropě je impozantní a přesahuje 8 miliard PLN, resp. 10 miliard EUR ročně, což podtrhuje význam tohoto odvětví pro ekonomiku.

Navzdory svému dominantnímu postavení čelí Polsko výzvám, jako je současná válka na Ukrajině, která může ovlivnit stabilitu trhu snížením poptávky a cen. Kromě toho představuje pro polské odvětví řepkového oleje další výzvu rostoucí konkurence ze strany jiných výrobců, zejména z Kanady a Číny. Klíčem k dalšímu úspěchu bude vědomé sledování vývoje na trhu a jeho vhodné řízení s cílem řešit rizika a využít příležitosti k růstu v tomto strategickém segmentu ekonomiky.