Komentář ke zvýšení potenciálu dodávek uhlí z Balkánského poloostrova

Výsledkem naší několikadenní návštěvy balkánských zemí byla řada pracovních jednání – jak se subjekty, s nimiž již byla navázána spolupráce, tak se zcela novými. V prvním případě nám vzhledem k jejich trvajícím závazkům, podepsaným smlouvám a celkové situaci na trhu s uhlím nebyly poskytnuty žádné záruky, které by nám umožnily okamžitě zvýšit dodávky z dolů v Bosně a Hercegovině. Bez ohledu na to byli pozváni k dalším jednáním již v květnu, kde by po prvním přijetí měli šanci být zařazeni na seznam tzv. „Společnosti roku“. klíčových zákazníků, což by automaticky znamenalo zvýšení přídělu, a naznačuje přání pokračovat ve spolupráci.

V průběhu jednání s provozovateli v těžebním průmyslu se nám podařilo získat kontakty na provozovatele, kteří těží nebo mají uhlí v podobných parametrech, jaké požadujeme. To je nepochybně přínosem, protože nám to pomůže sledovat situaci v reálném čase a dále vyjednávat o získání dalších dodávek. Na Balkáně se nacházejí významné zdroje a surovina z tohoto regionu se obvykle klasifikuje jako černé nebo hnědé uhlí, přičemž kvalita se liší v závislosti na konkrétním dole a sloji. Předmětem jakéhokoli kontrahování bude vždy surovina odpovídající smlouvám o dodávkách uzavřeným Emitentem.

Navíc díky pozitivnímu doporučení našich místních partnerů ohledně společnosti a smluv uzavřených Emitentem, dne 6. února 2023 byla podepsána rámcová dohoda o spolupráci při poradenství a organizaci dovozu uhlí z balkánské oblasti. Dohoda se společností Area Group D.O.O. se sídlem v Černé Hoře zaručuje možnost diverzifikace místa nákupu a příjmu surovin a zároveň umožňuje, aby společnost provozovaly a zastupovaly osoby spjaté s tímto regionem a znalé jeho obchodního a hospodářského prostředí. Dohoda stanoví rámec pro fungování a spolupráci mezi stranami se společným cílem uzavírat smlouvy a dovážet pro společnost černé uhlí z dolů a od dodavatelů se sídlem v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Srbsku.

V souladu s přijatým závazkem vedení společnosti Area Group D.O.O. okamžitě zahájí jednání a vyjednávání naším jménem. V souvislosti s ujednáními s protistranou představenstvo Společnosti nevylučuje založení účelové společnosti se sídlem v Černé Hoře nebo Bosně a Hercegovině, která by se starala o zájmy Emitenta a průběžně kontrolovala provádění dodávek. Tato společnost bude založena společně a po dohodě se společností Area Group D.O.O., která se zavázala co nejrychleji uzavřít smlouvy se subjekty, které splňují požadavky Emitenta na dodávky (cena surovin, cena dopravy, logistika, doba dodání).

Současně bychom Vás rádi informovali, že jsme udělili osobní plnou moc vedení společnosti Area Group D.O.O., aby jednala jménem společnosti MBF Group SA a vedla jednání, sjednávala a určovala obsah obchodních smluv v oblasti obchodování, nákupu a prodeje zboží, zejména, nikoli však výlučně, černého uhlí.

Nejdůležitější je, že bez ohledu na podepsané dohody a uskutečněná jednání je nejdůležitější, že i za předpokladu nejnepříznivějšího scénáře nedostatku suroviny (což je poměrně nepravděpodobné) to nemá vliv na současný stav dodávek podle podepsané smlouvy s litevským subjektem. Naším cílem je naplnit ji na 100 %, ale i menší částka bude velmi uspokojivá. V tuto chvíli je naším cílem maximum a toho se držíme, k tomu směřujeme. Nebe je limit 🙂

Bez ohledu na balkánský směr jednají manažeři společnosti o všech možných trasách dodávek. Při dodávce a plnění smlouvy záleží především na kvalitě zboží a konečné ceně včetně dopravy. U „firemního stolu“ se zvažují nabídky z Kolumbie, Kazachstánu a Jihoafrické republiky. Při zajišťování plné bezpečnosti dodávek a zájmů naší společnosti pracují zaměstnanci emitenta a konečného zákazníka a plátce v Litvě solidárně. Všechny informace citlivé na cenu budeme sdělovat prostřednictvím burzovních oznámení ESPI.