Uprawomocnienie wyroku w sprawie działania na szkodę Emitenta

MBF Group S.A. informuje, że powziął informację o uprawomocnieniu wyroku Sądu Rejonowego Warszawa-Praga w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2020 roku (sygn. sprawy: III K 1185/19). Uprawomocnienie nastąpiło wskutek wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dn. 28 kwietnia 2022 roku, IV Wydział Karny Odwoławczy _sygn. akt VI Ka 1229/20_. Wyrok został wydany na skutek wniesienia apelacji oskarżonego. Apelacja została w całości odrzucona.

Zgodnie z postanowieniem Sądu oskarżonego uznano za winnego zarzucanych mu czynów i skazano go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 286 par. 1 w zw. z art. 12 par. 1 Kodeksu Karnego. Dodatkowo Sąd orzekł o obowiązku naprawienia szkody i konieczności zapłaty na rzecz Spółki kwoty 20 000 zł _dwadzieścia tysięcy złotych_. Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zabroniony czyn miał miejsce w 2018 roku i w momencie podejrzenia popełnienia przestępstwa natychmiast został zgłoszony do stosownych organów. Dzięki szybkiej reakcji ówczesnego Zarządu Spółki oraz zakończeniu współpracy z oskarżonym zabezpieczono interes Emitenta przed ewentualnymi dalszymi stratami.