Akcja Inwestor PB, cz. II

2013-07-22 1. Jaki zysk pokaże spółka za I półrocze? 2. Jak wygląda wkład w rozwój spółki pana Radosława Majdana? 3. Kto jeszcze będzie pomagał w projektach firmowych? 4. Czy w najbliższych tygodniach spółka opublikuje szczegóły odnośnie nowej strategii rozwoju?

1. Wyniki za 2Q, czyli włączając w to 1Q, za całe I półrocze spółka opublikuje raportem okresowym wg przedstawionego harmonogramu. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że Mobile Factory opublikował raportem bieżącym EBI 48/2013 prognozy finansowe na cały 2013 rok. Pokrótce przedstawiają się one jak poniżej:
– Przychody netto ze sprzedaży: 1.250.000 PLN
– Zysk netto: 225.000 PLN
Zarząd Spółki wskazuje, że powyższa prognoza oszacowana jest na podstawie:
(a) aktualnych możliwości wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii E,
(b) wyniku finansowego osiągniętego w I półroczu 2013 roku oraz
(c) aktualnie negocjowanych umów nabycia istotnych aktywów, w tym udziałów w spółkach, których finalizacja jest planowana na III i IV kwartał 2013 roku.

2. Pan Radosław Majdan pracuje obecnie wspólnie zespołem Mobile Factory nad aplikacjami i grami o tematyce sportowej. Mamy nadzieję, że wkład eksperta w tworzone produkty będzie miał przełożenie na popularność aplikacji.

3. Spółka prowadzi rozmowy z kilkoma interesującymi osobami, które mogłyby być zatrudnione w takim samym charakterze co p. Majdan. O rezultatach poinformujemy w dniu podpisania stosownych umów.

4. Tak. W przeciągu najbliższych kilku tygodni spółka ma zamiar opublikować informacje odnośnie rozszerzenia przedmiotu działalności, co będzie wiązało się ze zmianami w obecnej strategii rozwoju.

2013-07-15 a) Jak będzie się kształtować strategia spółki na najbliższe miesiące i lata? b) Czy plany kupna spółek, o jakich informowali Państwo w EBI, nadal są aktualne (Rara Avis Sp. z o.o., Serenity S.A. itd.)? c) Czy produkcja aplikacji mobilnych jest opłacalna? Czy nie lepiej rozszerzyć działalność o nowe obszary „około-mobilne”?

a) Spółka chciałaby na obecnym etapie przede wszystkim skupić się na budowie silnej grupy kapitałowej opartej na dwóch-trzech solidnych podstawach gwarantujących przychody i zyski. Zarząd pracuje nad odpowiednimi dokumentami, które będą pomocne we wdrożeniu takiej strategii. Po zatwierdzeniu planu zostanie on dokładniej przedstawiony na stronie firmowej WWW oraz w raporcie EBI.

b) Tak. Plany kupna spółek są cały czas aktualne. Badamy opłacalność przedsięwzięć w kontekście planowanego rozwoju spółki.

c) Produkcja aplikacji mobilnych jest jak najbardziej opłacalna. Ale nic cie stoi na przeszkodzie, żeby intensywnie poszukiwać alternatywnych możliwości na zwiększenie zysku spółki. Zarówno jeśli chodzi o obszary „około-mobilne”, jak i wejście w nowe formy działalności, gdzie usługi mobilne będą jedynie uzupełnieniem istoty prowadzonego biznesu.

2013-06-27 Pytanie do zarządu Mobile Factory: ostatnio bardzo głośno zrobiło się o podpisanym liście intencyjnym w sprawie nabycia prawie 51 proc. akcji spółki Serenity. Proszę o informację w jakim celu chcieliby Państwo nabyć większościowy pakiet, jakie mają co do spółki plany i jak to się ma do działalności Mobile Factory?

Zgodnie z opublikowanym Raportem Bieżącym numer 42/2013 parafowanie Listu jest realizacją założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta, dywersyfikacji źródła przychodów oraz budowy silnej grupy kapitałowej. Przedmiotem Listu jest uregulowanie zasad przyszłej współpracy, a także reguł wspierania oraz promocji produktów i usług. Mobile Factory w ramach strategii dywersyfikacji przychodów rozważa nawiązanie współpracy handlowej i usługowej oraz zaangażowanie właścicielskie w Serenity S.A. Obie strony wyrażają zgodną wolę na długoterminową współpracę, włącznie z dokonaniem inwestycji lub dokapitalizowaniem Serenity S.A. przez Emitenta oraz ponownym wprowadzeniem jej akcji na alternatywny rynek obrotu NewConnect.

Proszę przy tym zauważyć bardzo ważną kwestię. W okresie wyłączności negocjacyjnej Mobile Factory S.A. przeprowadzi badanie finansowe i prawne Serenity S.A., w tym zapozna się z badaniem i opinią biegłego rewidenta wykonaną za lata 2011 i 2012. Badanie, które jest przeprowadzane przez biegłego rewidenta jest jednym z kluczowych czynników procesu negocjacji. Inwestorzy winni zwrócić uwagę, że zarząd podpisał List Intencyjny, a dopiero kolejne kroki, czyli przedwstępna i przyrzeczona umowa kupna akcji Serenity S.A. będzie świadczyć o konkretnych decyzjach mających istotny wpływ na rozwój spółki.

2013-06-16 W wynikach za 2012 r. widzimy ponownie stratę na poziomie operacyjnym. I kwartał 2013 r. to ogromne ograniczenie kosztów, ale i właściwie brak przychodów. Kiedy zarząd Mobile przewiduje wzrost przychodów, a co za tym idzie również zysków? Czy obecnie spółka prowadzi działalność operacyjną? Jak wyglądają prognozy przychodów i zysków na 2013 r?

Spółka nie publikuje oficjalnych prognoz dotyczących przychodów i zysków na rok 2013 i kolejne. W przypadku zmiany odpowiednie prognozy zostaną opublikowane raportem giełdowym. W 2013 roku przewidujemy poprawę rezultatów oraz umocnienie naszej pozycji na rynku. Bieżący rok ma być pierwszym, w którym pojawi się zysk netto. Jak Pan zauważył drastycznie ograniczyliśmy koszty działalności. Obecnie pracujemy nad odbudową portfela zamówień, a za tym pójdą przychody, które muszą się co najmniej bilansować z kosztami. Chcemy pracować nad dalszym rozwojem portfela produktów i usług i przeprowadzić reorganizację i rozbudowę działu sprzedaży. Działania te muszą zapewnić nam poprawę wyników finansowych oraz konkurencyjności firmy. Spółka planuje także skoncentrowanie większej uwagi na działaniach marketingowych oraz procesie sprzedaży.

2013-06-16 Szanowni Państwo – gratuluje bardzo dobrze (jak na standardy NewConnect) prowadzonej strony internetowej i przechodzę do pytań. 1. Jaka jest opinia zarządu w sprawie zaproponowanej uchwały dotyczącej scalenia akcji w stosunku 25:1? 2. W związku z czym planowane jest rozszerzenie działalności spółki? Czy ma to związek z podpisanymi umowami z Promosalons Polska Sp. z o.o. oraz Rara Avis Sp. z o.o.? 3. Czy planują Państwo wejść na rynek inwestycji alternatywnych (dzieła sztuki) jako operator, czy też jako podmiot wykonujący bezpośrednio operacje na tym rynku?

1. Opinia Zarządu Spółki została wyrażona uchwałą z dnia 17 czerwca, o której poinformowaliśmy Raporte Bieżącym nr 41/2013. Zarząd podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje on Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, zwołanemu na dzień 28 czerwca 2013 roku, odrzucenie uchwały w przedmiocie scalenia akcji (odwrotnego splitu) Spółki w stosunku 25:1. Zarząd stoi na stanowisku, że ewentualne scalenie akcji winno być przeprowadzone dopiero po zakończeniu procesu reorganizacji Spółki w zakresie bieżącej działalności i procesów biznesowych.

2. Tak. Rozszerzenie działalności spółki, a co za tym idzie strategia budowy silnej grupy kapitałowej ze zdywersyfikowanymi źródłami przychodów, związana jest z podpisaniem umów z rzeczonym i firmami. O szczegółach wzajemnej współpracy i usług świadczonych w grupie będziemy informować w bieżących komunikatach giełdowych.

3. Rozważane są różne scenariusze. Analizujemy stopień ryzyka każdego z rozwiązań, rentowność i dochodowość. Pod uwagę bierzemy przy tym wydzielenie oddzielnego działu, który mógłby zająć się tematem inwestycji alternatywnych. Niestety na dzień dzisiejszy nie możemy podać więcej szczegółów (dopóki nie zapadną wiążące decyzje).

2013-06-05 W komunikatach prasowych w związku z podpisaniem umowy z p. Radosławem Majdanem czytamy, że zarząd Mobile Factory chce podpisać kolejne umowy ze znanymi osobami. Mam w związku z tym pytania: 1. Czy jest to prawda, a jeśli tak, to o jakich nazwiskach jest mowa? 2. W jakim zakresie będzie odbywała się współpraca z pozyskanymi osobami? 3. Czy są one zainteresowane rozwojem spółki, czy też są tylko jej pracownikami? 4. Jaką rolę będzie pełnił w spółce konkretnie p. Majdan?

1. Tak jest to prawda, ale spółka nie może w obecnej chwili podać konkretnych nazwisk. Przede wszystkim negocjujemy z poszczególnymi osobami ich poziom zaangażowania w rozwój spółki oraz bezpośrednie wynagrodzenie z tego wynikające. Osoby te, dopóki nie dojdzie do podpisania konkretnych umów, na razie nie życzą sobie upublicznienia informacji. Na pewno po podpisaniu umów o współpracy spółka poinformuje o tym fakcie w komunikacie bieżącem lub/i na stronie internetowej.

2-3. Chcemy aby nasi współpracownicy oprócz pracy wniesionej w bieżące projekty (w przypadku p. Majdana jest to przygotowanie gier i aplikacji sportowych na platformy mobilne) stali się w długim terminie twarzą spółki. Chcielibyśmy aby zaangażowali się w jej rozwój i taka filozofia współpracy jest im naświetlana. Bierzemy pod uwagę ich bezpośredni wkład kapitałowy oraz ewentualną obecność w organach spółki (zarządczych lub nadzorczych).

4. Pan Radosław Majdan będzie uczestniczył w projekcie tworzenia gier i aplikacji o tematyce sportowej na platformy mobilne. Będzie brał udział w przygotowaniu specyfikacji oraz projektowaniu elementów związanych z tzw. grywalnością czy łatwością i intuicyjnością obsługi. Ponadto umowa zawiera klauzulę, gdzie p. Majdan zobowiązuje się do wsparcia Mobile Factory S.A. w ramach promocji spółki i jej produktów, marketingu, public relations itd.

2013-05-04 Jak oceniają Państwo kondycję branży producentów aplikacji na urządzenia mobilne, smartfony, tablety itd? Czy spółka Mobile Factory nie powinna w jakiś sposób zareagować na rosnący rynek, a z drugiej strony specjalizację na konkretne produkty wykonawców i podwykonawców? Czy podjęto jakieś plany lub krótkoterminową strategię w związku z powyższym zagadnieniem?

Z raportu „Mobilny konsument w świecie mobilnego internetu”, przygotowanego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych (IIBR) wynika, że co drugi (47%) użytkownik smartfona lub tabletu za ich ogromną zaletę uważa możliwość pobierania za ich pomocą dodatkowych programów. W czołówce najpopularniejszych aplikacji znalazły się gry (korzysta z nich 42% badanych) oraz widżety prognozujące pogodę (35 proc.). Na dalszych miejscach uplasowały się aplikacje multimedialne (31 proc.), personalizujące urządzenie (29 proc.) albo służące informacji (29 proc.) czy rozrywce (28 proc.). Co dziesiąty użytkownik ma możliwość czytania za ich pomocą książek (11 proc.) lub obsługiwania swoich finansów (10 proc.). Smartfony sukcesywnie zdobywają coraz większą część „rynkowego tortu”, wypierając jednocześnie tradycyjne telefony komórkowe. Na znaczeniu zyskują także tablety. Niezwykłe tempo tego procesu napędzane jest między innymi przez coraz szerszą i bardziej atrakcyjną ofertą aplikacji. Co dziesiąty użytkownik smartfona lub tabletu (12%) deklaruje wręcz, że jest to najważniejsza cecha takiego sprzętu, bez której produkt byłby zupełnie nieatrakcyjny.

Urządzenia z mobilnym dostępem do internetu zdobywają coraz większe grono zwolenników. Na ich sukces wpływ ma między innymi bogata oferta dostępnych na rynku aplikacji. Już co piąty internauta posiada telefon typu smartfon, za pomocą którego łączy się z siecią, komunikuje ze znajomymi czy korzysta z nawigacji GPS Na przykład aż 58% Koreańczyków wykorzystuje telefon do ściągania aplikacji, podczas gdy w Polsce z tej usługi korzysta zaledwie 28% posiadaczy telefonów. Innym przykładem jest korzystanie z wyszukiwarek w telefonach – w Polsce robi to 50% abonentów, podczas gdy w Korei – 79% . Potencjał wzrostowy w Polsce jest bezsprzeczny.

Mobile Factory S.A. chce ten potencjał wykorzystać i skupić się na najbardziej zyskownych produktach na urządzenia mobilne. Również rozważane jest wejście w branżę rozrywkową. Przykładowo obecnie toczone są rozmowy z osobami z polskiego showbiznesu, które mogliby takie produkty firmować oraz pełnić rolę koordynatorów w ich przygotowaniu.

2013-05-03 Czy w przypadku gdyby kurs akcji sięgnął poziomu 1 zł, to spółka myśli o przenosinach na rynek główny GPW?

Dziękujemy za potencjał jaki widzi Pan/Pani w akcjach Mobile Factory S.A. Cena jednostkowa za akcje na poziomie 1zł faktycznie dawałaby możliwość przenosin na rynek regulowany GPW. Absolutnie nie chcemy przekreślać możliwości osiągnięcia takiego pułapu cenowego w okresie najbliższych 24-36 miesięcy, aczkolwiek kształtowanie kursu nie zależy od Zarządu Spółki, ale od Inwestorów. To oni decydują jaka cena za akcję jest tzw. fair value. Reasumując – mówienie o przenosinach na rynek główny na obecnym etapie mija się z celem. Zarząd Spółki obecnie skupia się na odbudowie przychodów i zyskowności biznesu. Ewentualne przenosiny na GPW będą efektem tych działań, a nie celem samym w sobie.