Szacunkowe dane finansowe oraz powrót do sektora NC Focus

W związku z zakończeniem procesu podsumowywania danych finansowych realizowanego na potrzeby opracowania rocznych sprawozdań finansowych, Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok przedstawiają się następująco:

Podstawowe jednostkowe dane finansowe za rok 2018 rok:

  • przychody ze sprzedaży: 5,02 mln zł,
  • wynik z działalności operacyjnej: -0,094 mln zł,
  • wynik brutto: 4,28 mln zł,
  • wynik netto: 4,28 mln zł,
  • suma bilansowa: 13,37 mln zł.

Podstawowe skonsolidowane dane finansowe za rok 2018 rok:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 7,34 mln zł,
  • wynik z działalności operacyjnej: -0,117 mln zł,
  • wynik brutto: 4,29 mln zł,
  • wynik netto: 4,29 mln zł,
  • suma bilansowa: 15,56 mln zł.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że wyniki osiągnięte w IV kwartale 2018 roku wymagały dokonania stosownej korekty wcześniejszych prognoz biorących pod uwagę wynik za ten kwartał, w szczególności zaś uwzględnienie i zastosowanie aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zgodnie z przyjętą i stosowaną w Spółce polityką rachunkowości. Powyższe wyniki finansowe podlegać będą weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ponadto spółka otrzymała Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów. W dniu 27 marca 2019 r. GPW dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect. Miło nam poinformować, że MBF Group S.A. ponownie została zakwalifikowana do sektora NewConnect Focus, który grupuje najbardziej perspektywiczne spółki notowane na „małej giełdzie.”

Wkrótce zaś powinniśmy poznać decyzję kilku instytucji finansujących projekty biznesowe i rozwój firm z funduszy Unii Europejskiej. O odpowiednie dofinansowanie na ekspansję i rozszerzenie działalności wystąpiły niemal wszystkie spółki z naszej grupy kapitałowej (włącznie z MBF Group S.A.) Spółka Vabun S.A. dodatkowo złożyła wniosek o wsparcie w kwocie ok. 300 tys. zł, które to środki mają być przeznaczone na ekspansję zagraniczną oraz udział w targach i konferencjach branżowych (Go2Brand).