Udzielenie Grantu spółce Luxury Trade Sp. z o.o.

W dn. 13 lutego br. otrzymaliśmy od naszej spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o Grant. Informacja udzielona została w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru legnicko-głogowskiego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy oraz przez spółkę Luxury Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie Grantu. Wzmiankowany wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, a zawarte w nim kryteria merytoryczne zostały (na opublikowanej liście rankingowej) ocenione najwyżej i kwalifikują go do wprowadzenia w życie.

Projekt będzie prowadzony wspólnie z wybraną Instytucją Otoczenia Biznesu, a dotyczyć będzie wsparcia w rozwoju spółki Luxury Trade Sp. z o.o. poprzez opracowanie kompleksowej strategii rozwoju z perspektywą czasową do 2020 roku włącznie. Ponadto dokonana zostanie analiza rozwoju współpracy z obecnymi kontrahentami (ICT), w tym z obecnej współpracy z Emitentem, analiza wykorzystania nowych platform przy handlu surowcami (B2B, B2C) oraz analiza możliwości prognozowania cen surowców (węgiel, aluminium, stal i in.). Długoterminowym efektem usługi stanowić będzie wypracowanie prestiżu i rozpoznawalności spółki Luxury Trade oraz zwiększenie jej przychodów ze sprzedaży oraz zysków.

Luxury Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy należy do Grupy MBF. W 2017 roku firma rozpoczęła realizację usług w zakresie handlu i pośredniczenia w sprzedaży surowców naturalnych pomiędzy dostawcami i odbiorcami. Spółka pełni funkcję brokera biznesowego i transakcyjnego oraz świadczy usługi pomocowe w zakresie ustalania cen surowców dla klienta końcowego. Emitent posiada łącznie 800 udziałów, które stanowią 33,33% udziałów w kapitale zakładowym i uprawniają do 33,33% głosów na zgromadzeniu wspólników Luxury Trade.