Zwiększenie udziału w spółce Instytut Biznesu Sp. z o.o. (aktualizacja)

We wtorek 27 czerwca 2017 roku MBF Group nabył 2.400 udziałów w spółce Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Transakcja opiewała na sumę 60.000 zł, tj. 25 zł za jeden udział. Zgodnie księgą udziałowców tej spółki uzupełnioną o wtorkową transakcję, Emitent posiada łącznie w Instytucie Biznesu 5.880 udziałów, stanowiących 52,97% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników.

Dodać należy, że pan Janusz Maciejewski, prezes zarządu Instytut Biznesu Sp. z o.o. z niewiadomych względów do dzisiaj nie uwzględnił w księdze udziałowców transakcji dokonanych przez Emitenta w 2016 roku. Niejasne postępowanie zarządu i unikanie wykonywania obowiązków, jakie na nim spoczywają doprowadziło do zerwania współpracy i dalszego finansowania działalności tej spółki ze strony Emitenta.

Krytycznym zdarzeniem determinującym podjęte decyzje, było powzięcie informacji z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o postanowieniu Sądu z urzędu z udziałem spółki Instytut Biznesu. Wedle dokumentów, do jakich dotarł Emitent, Sąd zadecydował o poinformowaniu prezesa zarządu Janusza Maciejewskiego, że wobec ciągłego uchylania się od swoich obowiązków wobec spółki będzie konieczne wszczęcie z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego skutkujące wykreśleniem podmiotu z rejestru i nieodpłatnym przejęciem z mocy prawa majątku spółki przez Skarb Państwa.

Z uwagi na interes Emitenta, który w spółce posiadał znaczy pakiet udziałów, Zarząd powziął decyzję w kierunku ochrony interesów swoich oraz akcjonariuszy.

W dniu 28 czerwca 2017 roku w spółce Instytut Biznesu Sp. z o.o. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odrzuciło m.in. uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku, odrzuciło sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz odmówiło przyznania absolutorium prezesowi zarządowi. Dodatkowo podjęto uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników IB z programem obrad dokonującym zmian w zarządzie.

W dalszej kolejności nie wyklucza się przeprowadzenia audytu z działalności spółki w latach 2014-2017. Informujemy dodatkowo, że w przyszłości nie wyklucza dokapitalizowania podmiotu, a w przypadku skutecznego przeprowadzenia działań naprawczych, przekształcenia i restrukturyzacji – jego upublicznienie.


(Aktualizacja, 05.07.2017)

Na 14 lipca 2017 roku zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym głosowane będą wnioski o zmiany w zarządzie spółki Instytut Biznesu Sp. z o.o. Chcielibyśmy jak najszybciej zapobiec wykreśleniu spółki z urzędu z Rejestru KRS i przepadkowi mienia na rzecz Skarbu Państwa. Naszym celem będzie wyprowadzenie spraw na prostą, a do tego jak widać potrzeba nowych, odpowiedzialnych zarządzających.

Odpowiadając jednocześnie na liczne maile w sprawie opłacalności i sensowności ponownego nabycia spółki Instytut Biznesu, chcielibyśmy w odpowiedzi przedstawić prosty rachunek. W czerwcu 2016 roku dokonaliśmy łącznie 4 transakcje sprzedaży 1.160 udziałów za łączną kwotę 406.000 zł (czyli 350 zł / udział). Przed kilkoma dniami przejęliśmy pakiet kontrolny w celach ratunkowych, co kosztowało Emitenta 60.000 zł za 2.400 udziałów (czyli 25 zł / udział).

Jeśli ktoś w tak krótkim czasie potrafiłby przeprowadzić serię transakcji, na których można zarobić czystą gotówkę, a jednocześnie przejąć pakiet większościowy w spółce – serdecznie zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy wysokie wynagrodzenie i premię za każdą dopiętą transakcję. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto potrafi udokumentować swoje sukcesy inwestycyjne.