Polityka informacyjna Grupy Kapitałowej MBF

Zarząd MBF Group S.A. w dniu 12 grudnia 2015 przyjął zasady polityki informacyjnej, która ma na celu prawidłową komunikację Emitenta z uczestnikami rynku kapitałowego, w tym wgląd w wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne spółek powiązanych, stowarzyszonych i zależnych od Emitenta. Podstawową zasadą polityki inwestycyjnej jest zapewnienie równego dostępu do prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji dotyczących Grupy Kapitałowej MBF.

 


 

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich
Grupy Kapitałowej MBF


[PREAMBUŁA]

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich Grupy Kapitałowej MBF („Polityka”) stanowi zbiór zasad określających standardy przekazywania do wiadomości publicznej informacji o spółkach należących do Grupy Kapitałowej MBF („GK-MBF”), które to spółki oraz ich działalność gospodarcza może mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez MBF Group S.A. („Spółka”, „Emitent”).

[§ 1]
Wstęp
 1. Zasady Polityki informacyjnej GK-MBF określają standardy upowszechniania informacji dotyczących sytuacji spółek wchodzących w skład GK-MBF oraz prowadzenia komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego.
 2. Emitent udostępnia informacje dotyczące MBF Group S.A. oraz spółek GK-MBF potrzebne do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działających inwestorów.
 3. Politykę informacyjną przygotowuje i zatwierdza Zarząd Spółki.
 4. Komórką merytorycznie odpowiedzialną za sprawy z zakresu organizacji i prowadzenia Polityki jest Biuro Zarządu Emitenta.

 

[§ 2]
Cele polityki informacyjnej
 1. Przyjęta polityka informacyjna ma na celu prawidłową komunikację Emitenta z uczestnikami rynku kapitałowego, w tym – na ile to możliwe – wgląd w wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne spółek powiązanych, stowarzyszonych i zależnych od Emitenta.
 2. Polityka stanowi uzupełnienie i rozwinięcie norm prawa powszechnie obowiązującego, tak by pozwolić Akcjonariuszom na lepszą i jak najbardziej obiektywną ocenę kondycji i fundamentów całej Grupy Kapitałowej MBF.
 3. Emitent zapewnia równy dostęp do informacji dotyczących działalności GK-MBF oraz Spółki w szczególności poprzez:
  1. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych wynikających z faktu dopuszczenia akcji MBF Group S.A. do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  2. Zapewnienie komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego w ramach relacji inwestorskich, prowadząc działania dostosowane i adresowane do potrzeb akcjonariuszy i inwestorów.
 4. Podstawową zasadą Polityki jest zapewnienie równego dostępu do prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji dotyczących GK-MBF.

 

[§ 3]
Adresaci polityki informacyjnej

Polityka oraz działania z niej wynikające adresowane są w szczególności do:

 1. Akcjonariuszy spółki MBF Group S.A.
 2. Udziałowców spółek należących do Grupy Kapitałowej MBF.
 3. Inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.
 4. Instytucji nadzorczej i organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
 5. Pośredników w obrocie papierami wartościowymi.
 6. Agencji ratingowych.
 7. Mediów tradycyjnych i elektronicznych.

 

[§ 4]
Zakres upowszechniania informacji
 1. Zakres udostępnianych przez Emitenta informacji jest w znacznym stopniu określony obowiązującymi w Polsce i UE przepisami prawa i regulacjami, w szczególności zaś:
  1. Kodeks spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 roku).
  2. Ustawa o ofercie i spółkach (ustawa z dn. 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzani instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
  3. Ustawa o obrocie (ustawa z dn. 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi).
  4. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu wraz załącznikami.
  5. Stosowne uchwały i rozporządzenia Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Spółka przyjmuje obowiązek informowania akcjonariuszy i inwestorów o zdarzeniach, które dotyczą działalności Emitenta oraz spółek należących do GK-MBF, a które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na cenę akcji Spółki.
 3. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych obejmuje przede wszystkim obowiązek upubliczniania:
  1. Istotnych informacji o czynnikach i zdarzeniach mających wpływ na cenę akcji Spółki, w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywania informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.
  2. Wyników finansowych w formie raportów okresowych (w tym skonsolidowanych): kwartalnych i rocznych, w terminach i formie zakreślonej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Z uwagi na profil działalności biznesowej MBF Group S.A., jakim są inwestycje krótko-i długoterminowe w wybrane aktywa (działalność inwestycyjna), Emitent określa kryterium istotności dokonywanych transkacji w ramach portfela inwestycyjnego na kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
 5. Spółka nie wyklucza informowania o transakcjach poniżej kwoty wymienionej w ust. 4 powyżej, jeżeli w ocenie Zarządu ma ona istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki lub dotyczy perspektyw rozwoju Emitenta.
 6. Wszystkie spółki należące do GK-MBF, które stanowią istotny składnik portfela inwestycyjnego MBF Group S.A. mają obowiązek kwartalnego raportowania Emitentowi swoich wyników finansowych.
 7. W celu właściwej oceny potencjału i fundamentów spółek należących do GK-MBF – ich dane finansowe oraz istotne zdarzenia – Emitent będzie publikował w raportach okresowych lub raportach bieżących wraz z odpowiednim komentarzem lub wskaźnikami.
 8. Informacje i dane finansowe spółek, które nie mają znaczącego wpływu na wynik Emitenta nie będą podawane do publicznej wiadomości.

 

[§ 5]
Sposób upowszechniania informacji

MBF Group S.A. w ramach prowadzonej Polityki publikuje informacje za pośrednictwem:

 1. Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).
 2. Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).
 3. Witryny korporacyjnej Emitenta, w szczególności zaś na stronach działu „Relacje Inwestorskie”.
 4. Dedykowanych profili w mediach społecznościowych.

 

[§ 6]
Terminy upowszechniania informacji
 1. Informacje o istotnych czynnikach i zdarzeniach mających wpływ na cenę akcji Emitenta przekazywane są do publicznej wiadomości – niezwłocznie po ich zajściu (z wyłączeniem przypadków, gdy publikacja w innym terminie wynika z obowiązujących przepisów prawa).
 2. Publikacja raportów okresowych w danym roku obrotowym następuje w terminach wyznaczonych przez Zarząd Spółki, a mieszczących się w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 3. Publikacja wyników finansowych MBF Group S.A. następuje zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w systemie EBI, dostępnym na stronach korporacyjnych Spółki.
 4. Publikacja informacji w serwisie internetowym następuje niezwłocznie po ich ogłoszeniu.
 5. Odpowiedzi na bieżące pytania zadawane drogą mailową udzielane są niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni robocze od daty ich otrzymania.
 6. Emitent udziela odpowiedzi z zachowaniem tajemnicy i poufności informacji handlowej, stąd mając na uwadze interes Spółki może odmówić odpowiedzi, jeśli jej treść mogłaby się przyczynić do osłabienia pozycji konkurencyjnej spółek z Grupy Kapitałowej MBF lub spółki MBF Group S.A.