Zarząd spółki

Robert Krassowski – Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania – Polish Open University w Warszawie, Wydział Zarządzania Informacją w Biznesie. Posiada tytuł licencjata w specjalności zarządzania i magistra w specjalności e Biznes oraz tytuły Bachelor of Arts i Master of Science nadane przez brytyjską uczelnię Oxford Brookes University (do lat 90. XX w. znana jako Politechnika Oksfordzka – Oxford Polytechnic).

Specjalista analizy rentowności inwestycji w przedsięwzięcia z branży IT/ICT oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku na stanowisku analityka systemów informatycznych w warszawskiej centrali Leader Price należącej do francuskiej Grupy Géant Casino. Przez ponad osiem lat pracował w branży telekomunikacyjnej, m.in. na stanowiskach kierowniczych w Biurze Inwestycji Pionu Techniki PTK Centertel oraz w Departamencie Technologii Inwestycyjnych Grupy TP (Orange Polska S.A.). Odpowiedzialny był za zarządzanie i kontrolę budżetu w zakresie inwestycji i legalizacji sieci komórkowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz w zagadnieniach inwestycyjnych i korporacyjnych.

Oprócz pełnienia obowiązków w MBF Group S.A. zasiada lub zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek związanych z rynkiem kapitałowym, inwestycjami celowymi oraz finansowaniem i nadzorowaniem projektów w fazie seed. Doradzał firmom i grupom kapitałowym w projektach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych. W latach 2011-2013 pełnił obowiązki przewodniczącego rady nadzorczej w giełdowej spółce Planet Soft S.A. Aktualnie zasiada również w radzie nadzorczej spółki Vabun S.A., którą z powodzeniem w czerwcu 2018 roku wprowadzono na rynek giełdowy NewConnect. Ponadto jest Prezesem Zarządu MBF Financial Advisory SRL z siedzibą w Bukareszcie.

Pan Robert Krassowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MBF Group S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 


 

Higher education. Graduate of the Polish Open University in Warsaw, Faculty of Business Information Management. Bachelor’s degree in Management and master’s degree in e-Business; titles of Bachelor of Arts and Master of Science from the British Oxford Brookes University (until the 1990s known as the Oxford Polytechnic).

Specializes in analyzing the profitability of investments in the IT/ICT industry, and in evaluating the effectiveness of investment projects. Began his professional career in 2001 as an IT systems analysts at Leader Price in Warsaw, belonging to the French Casino Group. For over eight years worked in the telecommunications industry, including managerial posts at the Investment Office of the Technology Division of PTK Centertel, and at the Department of Investment Technologies of TP. Responsible for budget control and management in terms of investments and mobile network legalization.

Aside from performing his duties at MBF Group S.A., he is a member of management boards and boards of supervisors at companies associated with the capital market, designated investments, and financing and supervising seed projects. He has advised groups of companies in restructuring and investment projects. In the years 2011-2013 served as President of the Board of Supervisors at Planet Soft S.A. At present, he is Member of the Board of Supervisors at 3 Media S.A. and OLS S.A., and CEO of MBF Financial Advisory SRL in Bucharest.

Mr. Robert Krassowski does not conduct competitive activities against MBF Group S.A., nor is he listed in the Register of Insolvent Debtors kept on the basis of the National Court Register Act. He is not a partner at a competitive partnership or corporation, nor does he participate in any competitive legal entity as a member of its governing body.