Strategia rozwoju

Plan na lata 2017-2020: Budowa silnej grupy kapitałowej

W ramach strategii rozwoju Grupa Kapitałowa Emitenta zakłada kontynuację oraz rozwój prowadzonej działalności. Istotnym kryterium dla Spółki będzie możliwość wykorzystywania efektu synergii spółek portfelowych. Model inwestycyjny Emitenta jest typowy dla działalności funduszy private equity / venture capital. Emitent zakłada dokonywanie inwestycji w projekty, które w ocenie Zarządu Spółki będą dawać istotną szansę na osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu.

Przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów:

 • zwiększone wydatki marketingowe związane z dotarciem do potencjalnych klientów i inwestorów,
 • inwestycje kapitałowe dokonywane będą w:
  • spółki publiczne i niepubliczne,
  • podmioty zamierzające uzyskać status spółki publicznej,
  • inwestycje alternatywne
  • instrumenty dłużne (z uwzględnieniem obligacji korporacyjnych)
 • powiększenie bazy inwestorów,
 • silna orientacja na rynek obligacji oraz rynek niepubliczny,

Emitent nie wyklucza wydzielenia poszczególnych obszarów kompetencyjnych do spółek celowych (zależnych). W związku z powyższym, strategia rozwoju zakłada wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, poprzez stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług, jak również poprzez rozbudowę własnego portfela inwestycyjnego, przy jednoczesnym zwiększaniu generowanych wyników finansowych.

Zgodnie z nową strategią działalności, Emitent będzie koncentrował się na:

 • budowie portfela dynamicznie rozwijających się spółek reprezentujących perspektywiczne branże ze szczególnym naciskiem na podmioty e-commerce;
 • zagwarantowaniu spółkom portfelowym środków finansowych na dalszy rozwój, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku inwestycji prywatnych;
 • zapewnieniu spółkom portfelowym wsparcia merytorycznego w zakresie zarządzania i rozwoju spółki;
 • wspieraniu działań prowadzących do umacniania pozycji rynkowej i rozpoznawalności spółek portfelowych;
 • wykorzystaniu synergii spółek portfelowych i inicjowaniu współpracy pomiędzy tymi spółkami.

Emitent zakłada, iż realizacja strategii, w tym kreowanie polityki inwestycyjnej, będzie odbywać się w oparciu o wiedzę i doświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

MBF Group S.A. zakłada, iż wyjścia z inwestycji dokonywane będą poprzez:

 • wprowadzenie akcji spółki portfelowej do obrotu na rynku NewConnect,
 • zbycie akcji (udziałów) spółki portfelowej poza rynkiem giełdowym (tj. na rzecz inwestorów branżowych lub finansowych),
 • wykup menadżerski.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż przyjęcie nowej strategii działalności i rozpoczęcie działalności inwestycyjnej miało na celu wykorzystanie luki kapitałowej obserwowanej na polskim rynku kapitałowym, który nie zapewnia realnych możliwości finansowania niedużych projektów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju. W ocenie Zarządu Spółki projekty tego rodzaju mogą zapewnić bardzo wysoki potencjał wzrostu.

Ponadto MBF Group wystąpi wkrótce o status Autoryzowanego Doradcy rynku AeRo. Będzie wówczas podmiotem upoważnionym przez Bursa De Valori Bucaresti do pomocy spółkom wprowadzanym i notowanym na rynku AeRo w zakresie poprawnego raportowania, przygotowywania dokumentu informacyjnego oraz komunikacji z rynkiem. Dodatkowo spółka będzie dążyła do upublicznienia i wprowadzenia do obrotu na rynku AeRo własnych spółek portfelowych oraz innych podmiotów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Trzecim obszarem współpracy z Bursa De Valori będą wspólne prace nad wdrożeniem mechanizmów handlu algorytmicznego przez instytucje obecne na rynku kapitałowym w Rumunii.

Grupa MBF zaangażuje się również w rozwój linii kosmetyków i perfum pod Vabun. Realizacja projektu nastąpi wspólnie z Członkiem RN Emitenta. Radosław Majdan będzie odpowiedzialny za nadzór nad przedsięwzięciem od strony promocji i marketingu. Będzie także posiadał udziały w spółce celowej, która będzie odpowiedzialna za działalność operacyjną Vabun.